Algemene Voorwaarden

Opdracht en partijen
Advocatenkantoor Burgum is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en rechtspersonen.

Alle opdrachten worden door Advocatenkantoor Burgum uitsluitend aanvaard waarbij een ieder voor zich werkt en aansprakelijk is voor zijn werkzaamheden. (er is niet sprake van een maatschap). De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

De cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van al hetgeen aan Advocatenkantoor Burgum toekomt.

Het staat Advocatenkantoor Burgum vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan haar kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit naar redelijk oordeel van de behandelend advocaat/medewerker vereist, kan hij/zij zich daarbij door derden laten bijstaan.

Alle bedingen van deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Advocatenkantoor Burgum en haar medewerkers, alsmede overige personen die bij, voor of namens haar werkzaam zijn.

Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn elk gerechtigd om de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen mits zulks schriftelijk geschiedt en niet op een zodanig moment of tijdstip dat dit gelet op de omstandigheden onredelijk is.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Burgum is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Advocatenkantoor Burgum is voor tekortkomingen van derden/hulppersonen slechts aansprakelijk indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of derden kunnen worden verhaald. Advocatenkantoor Burgum is gemachtigd door cliënt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden/hulppersonen te aanvaarden.

Cliënt vrijwaart Advocatenkantoor Burgum tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, welke samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de cliënt zijn of worden verricht, behoudens opzet en grove schuld zijdens Advocatenkantoor Burgum.

Honorarium en kosten
Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt honorarium verschuldigd, verschotten (zoals griffierechten, reis- en verblijfskosten en deurwaarderkosten), kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair bedrag van 7% van het honorarium wegens een niet te specificeren bedrag aan kantoorkosten (zoals porti, fax, telefoon, kopieerkosten etc.) alsmede omzetbelasting.

Als honorarium geldt het schriftelijk overeengekomen uurtarief.

Cliënt is gehouden om desgevraagd aan Advocatenkantoor Burgum een voorschot op de eindafrekening te voldoen dan wel om na een daartoe strekkend verzoek aan Advocatenkantoor Burgum nadere zekerheid te verschaffen, die tot nakoming van zijn bestaande en toekomstige financiële verplichtingen zal dienen.

Indien een declaratie door een opdrachtgever niet tijdig is voldaan, is Advocatenkantoor Burgum gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Burgum voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkstellingen met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Advocatenkantoor Burgum van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen op straffe van verval van enig recht binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kan zijn, schriftelijk bij Advocatenkantoor Burgum te zijn ingediend.

Betaling
Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie middels storting op de daartoe aangegeven rekening. Advocatenkantoor Burgum is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.

Bij niet (volledige) betaling binnen de gestelde termijn is cliënt zonder nader ingebrekestelling in verzuim en is wettelijke rente en bij zakelijke cliënten handelsrente verschuldigd. Na 14 dagen volgt een herinnering. Bij niet betaling na de in deze brief gestelde termijn zal cliënt dan tevens gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, onverminderd de kosten van incasso in rechte. Voorts is na de 2e herinnering een minimum bedrag van € 15,– aan administratiekosten verschuldigd.

Advocatenkantoor Burgum is gemachtigd betalingen ten behoeve van cliënt voor deze in ontvangst te nemen op rekeningnummer 32.09.54.692 ten name van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Burgum alsmede betalingen ten behoeve van cliënt door de Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Burgum ontvangst te (laten) nemen. De Stichting Derdengelden Advocatenkantoor Burgum is door cliënt gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan de eenmanszaak Advocatenkantoor Burgum te betalen teneinde te worden verrekend met door deze eenmanszaak aan cliënt verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.

Intellectuele eigendomsrechten
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Burgum is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan bij de uitvoering van de opdracht vervaardigde stukken zoals (concept-) contracten, te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Wijziging van algemene voorwaarden
Advocatenkantoor Burgum is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Archivering
Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Advocatenkantoor Burgum gedurende minimaal 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Burgum en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland locatie Leeuwarden.